... my děláme reklamu


Slovník

Slovník pojmů používaných v reklamě.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  

Account manager

Funkce v reklamní či PR agentuře; pracovník oddělení client service, jenž je přímo odpovědný za řízení zakázky pro konkrétního klienta; řídí práci na zakázce, je klíčovou kontaktní osobu pro klienta; podléhá client service managerovi a k dispozici může mít další zaměstnance v pozici account executive.


Art director

pracovní pozice v grafickém studiu či reklamní agentuře. Člověk bezprostředně zodpovědný za kreativní zpracování a výtvarnou podobu reklamní kampaně.


Autorská práva

zákonná práva autora na ochranu svého autorství, právo s dílem nakládat a právo na odměnu za tvůrčí práci. Předmětem autorských práv jsou díla literární, vědecká a umělecká, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora. Upravuje je Autorský zákon (zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých).


Avenue

obecní označení pro billboardy rozměru 4 x 3 m


Banner

označuje se často jako reklamní proužek. Jedná se o zpravidla obdélníkový obrázek či animaci, případně interaktivní grafiku zobrazenou nejčastěji poblíž okraje obrazovky. Bannery tvoří stále jednu z nejčastějších forem reklamy na Internetu.


Bigboard

médium venkovní reklamy o rozměrech 9,6 x 3,6 m, Bigboard Avenir 8 x 3 m. Lokalizován v Praze, větších městech a na dálnicích.


Billboard

obecné označení pro velkoplošný plakátovací panel. Médium, které patří mezi média venkovní reklamy. Je umisťován na domech, podél silnic, na zemědělských plochách tak, aby jej člověk v jednom směru pohybu mohl prohlédnout. Formát je definovaná v několika různých systémech.


Boomerang Poster Network

obecné označení pro médium venkovní reklamy, rozměr 116 x 171 cm. Lokalizované v klubech, kinech a fitness centrech.


Brief

základní dokument shrnující požadavky klienta na způsob kreativního zpracování reklamní prezentace.


Casting

výběr a obsazení herců pro výrobu reklamního spotu


City Light Vitrin (CLV)

médium venkovní reklamy, kvalitně osvětlené a ošetřované. Rozměry 118,5 x 175 cm, lokalizované ve městech na zastávkách autobusů, v Praze v metru.


Claim

Slogan, jenž bývá připojen k logu či logotypu firmy především v marketingové komunikaci; společně s logem firmy či produktu pak tvoří jeden ze základních, povinných prvků (mandatorií), jež musejí být obsaženy ve veškeré komerční komunikaci (reklamě, directmarketingu, promotion, POS materiálech apod.).


CMYK

výtažková barva, azurová (Cyan ? C), purpurová (Magenta ? M), žlutá (Yellow ? Y) a černá (Black ? K). Tyto barvy se označují zkratkou CMYK, při tisku mají schopnost vytvořit vzájemnou kombinací plnobarevný obraz.


Community relations

Vztahy mezi firmou a jejím okolím; specifická disciplina public relations zaměřená na prezentování společenské odpovědnosti firmy za kvalitu a rozvoj prostředí, v němž podniká – v širším i užším měřítku; v praxi zahrnuje firemní filantropii a další programy corporate reponsibility, spolupráci s místními úřady, podporu lokálních společenských aktivit v místě, kde podniká apod.


Copyright

vlastnictví podle autorského práva.


Copywriter

pracovní pozice, kdy má člověk v reklamní agentuře na starost textovou část reklamy. Zodpovídá za obsahovou, stylistickou a emotivní stránku textu reklamy.Digitální tisk

Vývoj digitálního tisku (nové druhy materiálu, kvalitnější tisk, speciální inkousty) Vám dnes umožňují zvolit skutečně netradiční a alternativní formy prezentace. A to jak v interiérech Vaší firmy, tak v exteriérech. Své zákazníky tak můžete neotřelým grafickým ztvárněním příjemně překvapit i ohromit.


Direct Mail

nástroj přímého marketingu. Jedná se o potencionálního zákazníka prostřednictvím přímé zásilky. V ČR se nejčastěji využívá anonymního doručování nabídek do schránek. Další z možností je přímé adresování poštou nebo elektronickou poštou. Tento nástroj není vhodný pro masový zásah, ale pro menší dobře definovatelné cílové skupiny zákazníků.


Distribuční plán

v oblasti tisku plán roznosu novin a časopisů; v oblasti venkovní reklamy označuje přesný plán distribuce plakátů k jednotlivým dodavatelům.


DTP

oddělení ve firmě, kde pracují s technologiemi DTP; označení pro technologie, které ve svém souhrnu umožňují návrh a přípravu dokumentů pro polygrafický průmysl pomocí počítačů.


Euroformát

obecní označení pro formát billboardů 5,1 x 2,4 m


EWM

obecní označení pro formát billboardů 4,8 x 3,2 m


Firemní grafický styl

Jednotný způsob vizuální prezentace společnosti, uplatňovaný ve všech formách vnější i vnitřní komunikace; firemní grafický styl je součástí širšího systému firemního stylu, do nějž spadá např. jazykový styl apod.;


Firemní image

jednotná image, kterou si firma cílevědomě buduje. Úzce souvisí s komunikací firmy uvnitř i navenek. Cílem je snadná identifikovatelnost firmy, vymezení vůči ostatním subjektům na trhu.


Firemní komunikace

Komplex všech forem chování, jimiž firma o sobě něco sděluje a komunikuje tak s okolním prostředím (do něho se v praxi zahrnuje také prostředí vnitřní – tj. zaměstnanci, akcionáři, orgány společnosti apod.).


Flocktransfér

má shodné rysy jako klasický transfer a postupuje se podle shodné metody. Hlavní rozdíl spočívá ve výsledném efektu, tzv. "semiš" má zcela individuální charakter (výška chlupu až 1 mm). Velkou výhodou je možnost přežehlování.


Floor graphics

označení reklamy umístněné na zemi, většinou v místě prodejeFull service agentura

reklamní agentura poskytující komplexní služby. Pro zadavatele reklamy je schopna zabezpečit reklamní kampaň na klíč, tzn. od zpracování reklamní strategie, přes navržení kreativního řešení a produkci reklamních sdělení, až po naplánování a nákup všech médií.


Image

marketingový pojem, dojem


In store

označení pro outdoor a indole reklamu v hypermarketech nebo supermarketech.


Indoor

označení pro venkovní nosiče (plakáty), využití uvnitř budov.


JPEG

mezinárodní standard komprese obrazových dat. Je široce používán v prostředí internetu pro uložení obrázků (fotografií). Soubory takto uložené mají příponu JPG nebo JPEG.


Kodex reklamy

upravuje chování subjektů při reklamě v tisku, na plakátovacích plochách, zásilkové službě, audiovizuální produkci, kinoreklamě a reklamě v rozhlasovém a televizním vysílání. Kontrolu jeho dodržování vykonává přímo veřejnost, a to prostřednictvím stížností, podávaných RPR. Stížnosti mohou zdarma podávat jakékoliv fyzické či právnické osoby, státní čí jiné orgány.


Korektura

kontrola textu a obsahu inzerátu. Pečlivě provedená korektura, jak ze strany grafického studia či reklamní agentury, která inzerát připravuje (tzv. vnitřní korektura), tak ze strany zákazníka, výrazně omezuje výskyt ?tiskařských šotků?.


Korporativní reklama

reklama podporující ?podnik? či jeho značku, ne jeho konkrétní výrobky či služby. Má za úkol posílit image firmy, její známost a prestiž.


Kreativní ředitel

pracovní pozice v reklamní agentuře, kde pracovník dohlíží na kreativní koncepci reklamní propagace klientů. Řídí práci kreativního týmu agentury.


Laminace

slouží jako ochrana vašich tiskovin. Tato technologie spočívá v nanesení laminačních fólií na adjustovaný podklad. Pevně se spojí s podkladem a vytvoří mechanicky odolnou vrstvu s UV filtrem a to vše řádově v tloušťce mikronů a bez žádného optického zkreslení podkladu.


Layout

rozvržení textu, fotografií a dalších obrazových prvků na stránce.


Litografie

nejběžnější finální podklady pro ofsetový tisk. Mají podobu průhledné fólie s černým tiskem doplněným tiskovými značkami. Při plnobarevném tisku se pro jednu stránku zhotovují čtyři litografie, tedy pro každou výtažkovou barvu jedna.Media plán

plán rozložení reklamních investic na jednotlivá média. Při komercializaci reklamního času v televizi a rádiu se jedná o tabulku, udávající rozložení určitého množství reklamních spotů do jednotlivých dnů, časových pásem a bloků s uvedením varianty nasazeného spotu.


Megaboard

obecné označení pro největší médium venkovní reklamy. Rozměry se různí (25 -75 m?). Lokalizace na průčelích domů, lešeních atp.


Metro frames

médium venkovní reklamy o rozměrech 50 x 50 cm lokalizované v pražském metru.


Moaré

tisková chyba vznikající nedodržením správného natočení rastrů nebo použitím nevhodných podkladů (např. fotografie skenované z časopisů).


Multimediální kampaň

reklamní kampaň probíhající ve více typech médií. Umožňuje široký zásah i oslovení různých cílových skupin.Ofset - ofsetový tisk

Archový ofsetový tisk se nejčastěji používá při tisku běžných zakázek (zejména u nákladů v řádech tisíců a desetitisíců). Papír je podáván ze stohu nařezaných archů.


Orientační systémy

Ucelený systém značek, které slouží k orientaci účastníků silničního provozu.


Ořez

závěrečná část knihařského zpracování, kdy se časopis ořízne na výsledný čistý formát.


Osvit

technický pojem, elektrofotochemický proces, kterým se vytvářejí z počítačových dat litografie pro tisk. Jedná se o poslední fázi předtiskové přípravy.
Přímá barva

samostatně tisknutelná barva, která nevzniká soutiskem jiných. V plnobarevných časopisech se používají spíše výjimečně, nejčastěji pro výrazně barvené nadpisy a headliny. V novinách je jejich použití naopak běžné a často spoluvytvářejí jejich graficky nezaměnitelnou podobu.


Ražba

Vytlačení grafického motivu


Reklama

proces komerční komunikace, prováděný za úhradu jakýmkoliv podnikatelským subjektem nebo jiným subjektem jednajícím v jeho zájmu, jehož účelem je poskytnout spotřebiteli informace o zboží a službách i činnostech a projektech charitativní povahy.


Reklamní blok

časový úsek ve vysílání určený pro odvysílání reklamních sdělení. Podle zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání musí být výrazně oddělen od ostatního programu. Zákon dále upravuje i celkové množství odvysílaných sekund reklamy (denní a hodinové limity)


Reklamní manažer

pracovní pozice, výkonný pracovník zadavatele zodpovědný za přípravu a zajištění reklamních aktivit včetně správy reklamního rozpočtu a udržování vztahů zadavatele s reklamní agenturou.


Reklamní spot

forma reklamního sdělení, nejčastější způsob prezentace reklamního sdělení v audiovizuálních médiích. Využívá všech výrazových prostředků daného média: zvuk, obraz, hlas, titulej a jiné.


Sítotisk

Při této technologii je barva přímo protlačována sítem na textilie a následně je tepelně fixována. Tím dosahujeme maximální odolnosti při praní a chemickém čištění.


Slepotisk

Vytlačení grafického motivu přes raznici do papíru, výsledkem je pak plastický motiv.


Tampónový tisk

vhodný pro označení malých reklamních a dárkových předmětů se zachováním dostatečné čitelnosti i těch nejdrobnějších textů a prvků. Výhodou je možnost tisku na prostorové předměty, pravidelně nerovné plochy například tužky, zapalovače, popelníky, kalkulačky, diáře, otvíráky, přívěsky, ale také na luxusní dárkové soupravy.


Thermotransfér

spočívá v tisku speciálních barev na silikonizovaný papír a následnou tepelnou aplikaci na zvolený materiál. Při požadavku na zvýšenou odolnost transferu vůči mechanickému zatížení, se dotiskuje speciální lepidlo v podobě prášku.Vazba

můžeme rozdělit na měkké vazby, které jsou opatřeny měkkou obálkou papírovou, kartonovou, plátěnou, laminovanou apod., a pevné kdy knižní blok je zavěšen do desek z tuhé lepenky nebo plastu


Velkoplošný tisk

Technologie umožnující tisk rozměrných předloh na různé materiály.


Výšivka

je vhodná na všechny druhy triček, polokošil, mikin, svetrů, sportovních dresů, montérek, čepic, individuálních přířezových textilií apod. Výše vyjmenovaný sortiment vám můžeme dodat dle vašich požadavků na střih, barvu a kvalitu.


Zadání kreativity

základní dokument shrnující požadavky klienta na způsob kreativního zpracování reklamní prezentace.


Zadavatel reklamy

osoba, společnost či jiná organizace nebo instituce, která investuje prostředky do komunikační podpory svých produktů, služeb či svého jména za účelem dosažení stanovených marketingových cílů.